Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Dec 31, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת וארא, השניה בספר שמות, זו הפרשה השניה בתקופה חשובה בשנה, מבחינה רוחנית, תקופת השובבי״ם – ראשי התיבות של שמונת השבועות העוקבים – שמות, וארא, בא,...


Dec 24, 2018

פרשת שמות פותחת את ספר שמות ואת תקופת השובבי״ם – שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. ימים אלו מסוגלים לגאולה פרטית וגם כללית, להתעלות מעל למיצרים של הגוף וכל מה שמשעבד אותנו...


Dec 17, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ויחי. פרשה זו מסיימת את ספר בראשית עם מסר אדיר של כוח וסוד הנבואה.


Dec 10, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ויגש. פרשה זו עוסקת בכלים בהם אנו צריכים להשתמש כדי לייצר שינוי של ממש ושיפור.


Dec 3, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת מקץ. פרשה זו מלמדת אותנו שיעור חשוב על מהי הבחירה החופשית ואיפה ניתן ליישם אותה. מה הקשר לחג החנוכה?