Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Feb 26, 2017

רשת תרומה היא הפרשה שמגיעה לאחר תקופת השובבי"ם - שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. לאחר הניקוי וההתעלות של התקופה הקודמת, מגיעה תקופת הבנייה והעשייה. פרשת תרומה נותנת לנו כלים להחזקת השפע והברכה בחיינו.