Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Feb 19, 2017

פרשת משפטים היא הפרשה הששית של ספר שמות ושל תקופת השובבי"ם - שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. ימים אלו מסוגלים לגאולה פרטית וגם כללית, להתעלות מעל למיצרים של הגוף וכל מה שמשעבד אותנו בגלגול הזה ובגלגולים הקודמים. בפרשה זו אנחנו נחשפים לשיא השיאים בהתפתחות האנושות מאז החלה לספור את ימיה. מעמד הר סיני הינו מעמד מכונן בו ניתנה לנו היכולת להתגבר על הכאב והמוות ולנקות מעצמינו כל זוהמה. המעמד הגדול והנורא ממשיך עם פרטים משמימים, לכאורה, דיני נזיקין ודיני עבדות, ייבום וחליצה. מה הסוד כאן ואיך זה משקף את המהפיכה האדירה שהעולם עובר ממש בימינו אלה?