Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Sep 3, 2018

פרשת ניצבים נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה, זה הזמן לעסוק בהסתכלות פנימית, הסקת מסקנות ובהכנה לקראת השנה החדשה.