Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Dec 3, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת מקץ. פרשה זו מלמדת אותנו שיעור חשוב על מהי הבחירה החופשית ואיפה ניתן ליישם אותה. מה הקשר לחג החנוכה?