Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Apr 8, 2019

פרשת מצורע היא הפרשה החמישית של ספר ויקרא, המסע אל החירות הגיע על שיאו עם סיום הקריאה בספר שמות. ספר ויקרא הנקרא עד שבועות נותן לנו את ההזדמנות להבין מה לעשות עם החירות שהשגנו. בפרשת מצורע אנחנו לומדים את סוד הבחירה החופשית וטוהר המחשבה והלב. בפרשה זו אנחנו עוסקים, גם, בטהרת הבית.