Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


May 20, 2019

פרשת בחוקותי היא הפרשה החותמת ומסיימת את ספר ויקרא, הספר שמלמד אותנו איך להתחבר למשמעות ולאנרגיה רוחנית. מי אחראי על הברכות ועל הקללות בחייו של אדם? מה מקומו של הבורא בכל זה?