Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Jul 14, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת פנחס, פרשה זו בעיקר, כמו גם יתר הפרשות של חודש תמוז טומנת בחובה את סוד הריפוי של החולאים הניסתרים והחשובים מכולם. זו הפרשה החשובה ביותר בזוהר לענייני רפואה.