Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Jul 28, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת מסעי, פרשה זו נותנת לנו כוחות עצומים של תיקון – התגברות על הדינים ועלייה למדרגות גבוהות יותר של חיים. בפרשת מסעי לומדים את סודו של שם בן מ״ב – תפילת ״אנא בכח״, ככלי חשוב לתיקון ולהתעלות.