Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Aug 26, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ראה, פרשה זו טומנת בחובה את הסוד לברכה אמיתית ומה צריך האדם לזכור כדי להתחבר אליה בכל רגע בחייו