Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Mar 4, 2019

פרשת פקודי היא הפרשה המסיימת של ספר שמות, המסע אל החירות מגיע על שיאו כאשר אנחנו מתבקשים בשבוע הזה לקחת פיקוד על כמה שיותר גורמים בחיים שלנו ואיך ניתן לעשות זאת?