Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Feb 16, 2020

פרשת משפטים היא הפרשה הששית של ספר שמות ושל תקופת השובבי״ם שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. ימים אלו מסוגלים לגאולה פרטית וגם כללית, להתעלות מעל למיצרים של הגוף וכל מה שמשעבדאותנו בגלגול הזה ובגלגולים הקודמים.

בפרשה זו אנחנו נחשפים לשיא השיאים בהתפתחות האנושות מאז החלה לספור את ימיה. מעמד הר סיני הינומעמד מכונן בו ניתנה לנו היכולת להתגבר על הכאב והמוות ולנקות מעצמינו כל זוהמה. המעמד הגדול והנוראממשיך עם פרטים משמימים, לכאורה, דיני נזיקין ודיני עבדות, ייבום וחליצה. מה הסוד כאן ואיך זה משקף אתהמהפיכה האדירה שהעולם עובר ממש בימינו אלה?