Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Dec 25, 2016

השבוע אנחנו קוראים את פרשת מקץ. פרשה זו עוסקת בכלים בהם אנו צריכים לשים קץ לחושך ולכל הבעיות שאשלית החושך יוצרת.


Dec 18, 2016

השבוע אנחנו קוראים את פרשת וישב. פרשה זו עוסקת בסולם התיקונים אותם אנו צריכים לעבור וכיצד עלינו להפוך את חיינו לסדרת נסים למרות, בזכות ובגלל כל הקשיים.


Dec 11, 2016

השבוע אנחנו קוראים את פרשת וישלח. פרשה זו עוסקת בהתמודדות עם מצבי איום בהם נראה שהגיע הקץ לכל מה שבנינו והשגנו. האם יש דרך להתמודד ולנצח את האיום?


Dec 4, 2016

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ויצא. פרשה זו עוסקת בסוד הנסים כעמוד המרכזי לחיים עם משמעות ומהי הטכנולוגיה ליצירתם של נסים?


Nov 27, 2016

השבוע אנחנו קוראים את פרשת תולדות. פרשה זו עוסקת בסוד החיים שיש בהם חיים, התחדשות ובנייה.