Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Nov 27, 2016

השבוע אנחנו קוראים את פרשת תולדות. פרשה זו עוסקת בסוד החיים שיש בהם חיים, התחדשות ובנייה.


Nov 20, 2016

השבוע אנחנו קוראים את פרשת חיי שרה. פרשה זו עוסקת בסוד החיים שיש בהם חיים, עליה ולא ירידה.


Nov 13, 2016

השבוע אנחנו קוראים את פרשת וירא. פרשה זו עוסקת בדרך בה אדם צריך ללכת כדי להתחבר לעצמו ולמטרותיו האמיתיות בחיים. השבוע נלמד איך לגדול ולצמוח בלי השחיקה והשריפה הנלווים בדרך כלל...


Nov 6, 2016

השבוע אנחנו קוראים את פרשת לך לך. פרשה זו עוסקת בדרך בה אדם צריך ללכת כדי להתחבר לעצמו ולמטרותיו האמיתיות בחיים.