Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Jan 29, 2017

פרשת בא היא הפרשה השלישית של ספר שמות של תקופת השובבי"ם - שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. ימים אלו מסוגלים לגאולה פרטית וגם כללית, להתעלות מעל למיצרים של הגוף וכל מה שמשעבד...


Jan 22, 2017

פרשת וארא היא הפרשה השניה של ספר שמות של תקופת השובבי"ם - שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. ימים אלו מסוגלים לגאולה פרטית וגם כללית, להתעלות מעל למיצרים של הגוף וכל מה שמשעבד...


Jan 15, 2017

פרשת שמות פותחת את ספר שמות ואת תקופת השובבי"ם - שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. ימים אלו מסוגלים לגאולה פרטית וגם כללית, להתעלות מעל למיצרים של הגוף וכל מה שמשעבד אותנו בגלגול...


Jan 8, 2017

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ויחי. פרשה זו מסיימת את ספר בראשית עם מסר אדיר של כוח וסוד הנבואה.


Jan 1, 2017

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ויגש. פרשה זו עוסקת בכלים בהם אנו צריכים להשתמש כדי לייצר שינוי של ממש ושיפור.