Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Feb 26, 2017

רשת תרומה היא הפרשה שמגיעה לאחר תקופת השובבי"ם - שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. לאחר הניקוי וההתעלות של התקופה הקודמת, מגיעה תקופת הבנייה והעשייה. פרשת תרומה נותנת לנו כלים...


Feb 19, 2017

פרשת משפטים היא הפרשה הששית של ספר שמות ושל תקופת השובבי"ם - שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. ימים אלו מסוגלים לגאולה פרטית וגם כללית, להתעלות מעל למיצרים של הגוף וכל מה שמשעבד...


Feb 12, 2017

פרשת יתרו היא הפרשה החמישית של ספר שמות ושל תקופת השובבי"ם - שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. ימים אלו מסוגלים לגאולה פרטית וגם כללית, להתעלות מעל למיצרים של הגוף וכל מה שמשעבד...


Feb 5, 2017

פרשת בשלח היא הפרשה הרביעית של ספר שמות של תקופת השובבי"ם - שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. ימים אלו מסוגלים לגאולה פרטית וגם כללית, להתעלות מעל למיצרים של הגוף וכל מה שמשעבד...