Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Mar 26, 2017

פרשת ויקרא, חודש האביב הגיע ומתחילים לקרוא את ספר ויקרא. מה הקשר בין ספר ויקרא לבין הנקיונות לפסח, ספירת העומר ונקיונות האביב של הבית, הגוף והנפש?


Mar 5, 2017

פרשת תצווה היא המשך של פרשת תרומה שהיא הפרשה שמגיעה לאחר תקופת השובבי"ם - שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. כאן אנחנו לומדים את העיקר בחייו של האדם וסוד ההגשמה העצמית. כאן לומדים...