Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

May 28, 2017

פרשת נשא, מכינה אותנו לשבועות. איך מגיעים, האדם - הפרט והחברה - הכלל, לשלימות? איך אדם מגיע לגלות את הייעוד שלו? ואיך הוא יכול להגיע לשליטה בגורלו? מה הסוד של הסיפוק האמיתי?


May 21, 2017

פרשת במדבר, מכינה אותנו לשבועות. איך מגיעים, האדם - הפרט והחברה - הכלל, לשלימות? איך אדם מגיע לגלות את הייעוד שלו? ואיך הוא יכול להגיע לשליטה בגורלו? מה הסוד של הסיפוק האמיתי?


May 14, 2017

פרשת בהר - בחוקותי, מחדשת לנו על ההבנה של הבחירה החופשית האמיתית והקשר לספירת העומר.


May 7, 2017

פרשת אמור, מחדשת לנו על ההבנה של הבחירה החופשית האמיתית והקשר לספירת העומר.