Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Jul 30, 2017

פרשת ואתחנן, שבת נחמו -מחברת אותנו לתודעת הנחמה, הסליחה ומיתוק הדינים.


Jul 23, 2017

פרשת דברים, מחברת אותנו לתודעת השליטה בדינים.


Jul 16, 2017

פרשת מטות - מסעי, מחברת אותנו לתודעת השליטה בדינים.


Jul 9, 2017

פרשת פנחס, מחברת אותנו לתודעת הבריאות ולהבנת סודות הרפואה.


Jul 2, 2017

פרשת בלק, מלמדת אותנו איך להתמודד עם שליליות על סוגיה השונים. מה ההבדל בין דין לדין ואיך משתמשים בזה לטובה?