Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Oct 29, 2017

השבוע אנחנו קוראים את פרשת וירא. פרשה זו מלמדת אותנו שיעור חשוב בהתמודדות עם לחץ ובעיות.


Oct 22, 2017

השבוע אנחנו קוראים את פרשת לך לך. פרשה זו עוסקת בדרך בה אדם צריך ללכת כדי להתחבר לעצמו ולמטרותיו האמיתיות בחיים.


Oct 15, 2017

השבוע אנחנו קוראים את פרשת נח. פרשה זו עוסקת בתכונה הבולטת של המין האנושי, שחיתות וחמס, שחיתות מינית וחמס כלכלי. בלימוד של הפרשה אנחנו מקבלים את התרופה לתחלואי החברה האנושית, כמו...