Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Nov 26, 2017

השבוע אנחנו קוראים את פרשת וישלח. פרשה זו עוסקת בהתמודדות עם מצבי איום בהם נראה שהגיע הקץ לכל מה שבנינו והשגנו. האם יש דרך להתמודד ולנצח את האיום?


Nov 19, 2017

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ויצא. פרשה זו עוסקת בסוד הנסים כעמוד המרכזי לחיים עם משמעות ומהי הטכנולוגיה ליצירתם של נסים?


Nov 12, 2017

האמת במערומיה - מי באמת שולט בעולם? איך מתמודדים עם זה ומצליחים למרות הכל? פרשת תולדות בזוהר 2017.


Nov 5, 2017

השבוע אנחנו קוראים את פרשת חיי שרה. פרשה זו עוסקת בסוד החיים שיש בהם חיים, עליה ולא ירידה.