Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Apr 29, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת בהר. בחו"ל, קוראים את פרשת אמור, ובהן אנחנו לומדים על כח ההיטהרות הפנימית והחשיבות שלו בקביעת איכות חיינו וכיוון הגורל שלנו. פרשות אלה מדגישות את...


Apr 23, 2018

פרשת אמור, מחדשת לנו על ההבנה של הבחירה החופשית האמיתית והקשר לספירת העומר.


Apr 15, 2018

פרשת אחרי מות – קדושים, הסוד שברפואה אמיתית בעבודה רוחנית, מדיטציה וקריאה בזוהר!


Apr 8, 2018

פרשת תזריע - מצורע, העבודה המיוחדת לזמן ספירת העומר, העבודה שבלב ובפה!