Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Dec 29, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ויגש פרשה זו מלמדת אותנו שיעור חשוב על מהי הבחירה החופשית ואיפה ניתן ליישם אותה. פרשת ויגש נותנת לנו גישה מזווית נוספת ליכולתו של האדם לשנות את גורלו,...


Dec 22, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת מקץ. פרשה זו מלמדת אותנו שיעור חשוב על מהי הבחירה החופשית ואיפה ניתן ליישם אותה. מה הקשר לחג החנוכה?


Dec 15, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת וישב. פרשה זו עוסקת בסולם התיקונים אותם אנו צריכים לעבור וכיצד עלינו להפוך את חיינו לסדרת נסים למרות, בזכות ובגלל כל הקשיים.


Dec 8, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת וישלח. פרשה זו עוסקת בהתמודדות עם מצבי איום בהם נראה שהגיע הקץ לכל מה שבנינו והשגנו. האם יש דרך להתמודד ולנצח את האיום?


Dec 1, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ויצא. פרשה זו עוסקת בסוד הנסים כעמוד המרכזי לחיים עם משמעות ומהי הטכנולוגיה ליצירתם של נסים?