Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Sep 23, 2020

השבוע אנחנו קוראים את פרשת האזינו. פרשה זו נקראת תמיד לאחר ראש השנה ויש לה מסר ועזרה לגבי העבודה הרוחנית שלנו בחודש תשרי – מזל מאזניים. בפרשת האזינו אנחנו מקבלים את הצופן ואת...Sep 7, 2020

פרשת ניצבים נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה, זה הזמן לעסוק בהסתכלות פנימית, הסקת מסקנות ובהכנה לקראת השנה החדשה.
זה הזמן להגדיר את עצמנו לפי המטרות אותן כדאי שנסמן לעצמנו...