Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Feb 19, 2018

פרשת תצווה היא המשך של פרשת תרומה שהיא הפרשה שמגיעה לאחר תקופת השובבי״ם – שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. כאן אנחנו לומדים את העיקר בחייו של האדם וסוד ההגשמה העצמית. כאן לומדים את סודו של משה רבינו ואיך זה קשור לשבת זכור ולפורים? לאחר הניקוי וההתעלות של התקופה הקודמת, מגיעה תקופת הבנייה והעשייה. פרשת תצווה נותנת לנו כלים לחיים של פלא וכוח אמיתיים.