Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Jul 12, 2020

השבוע אנחנו קוראים את פרשת מטות, פרשה זאת, כמו גם יתר הפרשות של חודש תמוז טומנת בחובה את סוד הריפוי של החולאים הניסתרים והחשובים מכולם. פרשת מטות נותנת לנו את ההנחייה כיצד להילחם באויבים הגדולים ביותר שלנו.

פרשת מסעי, שנקראת השבוע, גם כן, נותנת לנו כוחות עצומים של תיקון - התגברות על הדינים ועלייה למדרגות גבוהות יותר של חיים. בפרשת מסעי לומדים את סודו של שם בן מ"ב - תפילת "אנא בכח", ככלי חשוב לתיקון ולהתעלות.