Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Apr 30, 2017

פרשת אחרי מות - קדושים, הסוד שברפואה אמיתית בעבודה רוחנית, מדיטציה וקריאה בזוהר!


Apr 23, 2017

פרשת תזריע - מצורע, העבודה המיוחדת לזמן ספירת העומר, העבודה שבלב ובפה!


Apr 2, 2017

פרשת צו, חודש האביב הגיע ומתחילים לקרוא את ספר ויקרא. מה הקשר בין ספר ויקרא לבין הנקיונות לפסח, ספירת העומר ונקיונות האביב של הבית, הגוף והנפש? איך ניתן לשרוף את החמץ, לא רק בפסח?...