Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Nov 26, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת וישב. פרשה זו עוסקת בסולם התיקונים אותם אנו צריכים לעבור וכיצד עלינו להפוך את חיינו לסדרת נסים למרות, בזכות ובגלל כל הקשיים.


Nov 19, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת וישלח. פרשה זו עוסקת בהתמודדות עם מצבי איום בהם נראה שהגיע הקץ לכל מה שבנינו והשגנו. האם יש דרך להתמודד ולנצח את האיום?


Nov 11, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ויצא. פרשה זו עוסקת בסוד הנסים כעמוד המרכזי לחיים עם משמעות ומהי הטכנולוגיה ליצירתם של נסים?


Nov 5, 2018

האמת במערומיה – מי באמת שולט בעולם? איך מתמודדים עם זה ומצליחים למרות הכל? פרשת תולדות בזוהר.