Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Jul 28, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת מסעי, פרשה זו נותנת לנו כוחות עצומים של תיקון – התגברות על הדינים ועלייה למדרגות גבוהות יותר של חיים. בפרשת מסעי לומדים את סודו של שם בן מ״ב – תפילת...


Jul 21, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת מטות, פרשה זאת, כמו גם יתר הפרשות של חודש תמוז טומנת בחובה את סוד הריפוי של החולאים הניסתרים והחשובים מכולם. פרשת מטות נותנת לנו את ההנחייה כיצד להילחם...


Jul 14, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת פנחס, פרשה זו בעיקר, כמו גם יתר הפרשות של חודש תמוז טומנת בחובה את סוד הריפוי של החולאים הניסתרים והחשובים מכולם. זו הפרשה החשובה ביותר בזוהר לענייני...


Jul 7, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת בלק, פרשה כמו גם יתר הפרשות של חודש תמוז טומנת בחובה את סוד הריפוי של החולאים הניסתרים והחשובים מכולם. בפרשה זו נמצא כלים למציאת האמת ולהתגוננות מן...


Jul 1, 2019

פרשת חוקת, מלמדת אותנו את סוד האור מול החושך, טהור מול טמא, חיים מול מוות, ואיך שולטים בזה – רפואה.