Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Aug 27, 2017

פרשת כי תצא, בהכנה לראש השנה והבנה של הקרב החשוב ביותר על חיינו.


Aug 20, 2017

פרשת שופטים, עוסקת בבניית ההגנה שלנו לקראת יום הדין - ראש השנה, ואיך אנחנו מחזירים לעצמנו את האיזון עוד לפני בואם של ימי הדין.


Aug 13, 2017

פרשת ראה, על היכולת לראות, את מה שחשוב ואמיתי.


Aug 6, 2017

פרשת עקב, לימוד מיוחד לכוחה של המודעות וחשיבותה לכל אחד.