Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Aug 27, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת כי־תבוא, פרשה נותנת לנו תרופה משנת חיים, את הסוד שמאפשר לאדם להרגיש שליטה אמיתית בחייו.


Aug 19, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת כי־תצא, פרשה נותנת לנו כלים הכרחיים להלחם בקרב על חיינו כפי שיראו בשנה הבאה.


Aug 12, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת שופטים, פרשה זו פותחת את חודש אלול והיא מכינה אותנו לחודש הסליחות והניקיון הפנימי לקראת ראש השנה – תחילתה של שנה חדשה.


Aug 6, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ראה, פרשה זו טומנת בחובה את הסוד לברכה אמיתית ומה צריך האדם לזכור כדי להתחבר אליה בכל רגע בחייו.