Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Sep 23, 2019

פרשת ניצבים נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה, זה הזמן לעסוק בהסתכלות פנימית, הסקת מסקנות ובהכנה לקראת השנה החדשה.


Sep 15, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת כי־תבוא, פרשה נותנת לנו תרופה משנת חיים, את הסוד שמאפשר לאדם להרגיש שליטה אמיתית בחייו.


Sep 8, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת כי־תצא למלחמה..., פרשה נותנת לנו כלים הכרחיים להלחם בקרב על חיינו כפי שיראו בשנה הבאה.


Sep 2, 2019

שבוע אנחנו קוראים את פרשת שופטים, פרשה זו פותחת את חודש אלול והיא מכינה אותנו לחודש הסליחות והניקיון הפנימי לקראת ראש השנה – תחילתה של שנה חדשה.