Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

May 26, 2019

פרשת במדבר, מכינה אותנו לשבועות. איך מגיעים, האדם – הפרט והחברה – הכלל, לשלימות? איך אדם מגיע לגלות את הייעוד שלו? ואיך הוא יכול להגיע לשליטה בגורלו? מה הסוד של הסיפוק האמיתי?


May 20, 2019

פרשת בחוקותי היא הפרשה החותמת ומסיימת את ספר ויקרא, הספר שמלמד אותנו איך להתחבר למשמעות ולאנרגיה רוחנית. מי אחראי על הברכות ועל הקללות בחייו של אדם? מה מקומו של הבורא בכל זה?


May 13, 2019

פרשת בהר – פרשה זו נותנת לנו הגדרות מחודשות של חירות מול עבדות, חיים מול מוות ועניין הבחירה בחיים.


May 5, 2019

פרשת אמור, מחדשת לנו על ההבנה של הבחירה החופשית האמיתית והקשר לספירת העומר.