Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Jun 25, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת בלק, פרשה כמו גם יתר הפרשות של חודש תמוז טומנת בחובה את סוד הריפוי של החולאים הניסתרים והחשובים מכולם. בפרשה זו נמצא כלים למציאת האמת ולהתגוננות מן...


Jun 17, 2018

פרשת חוקת מגלה לנו את סוד ההצלחה האמיתית של כל אדם. המאבק בין אמת לאשליה והמחיר של האשליה.


Jun 10, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת קורח ובה כלים חזקים של תודעה להתעלות מעל הטבע הרגיל שלנו שמכניס אותנו למקום קשים של טעויות, ספקות ובלבול גם כשנראה שהכל אמור להיות ברור.


Jun 4, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת שלח לך ובה כלים חזקים של תודעה להתעלות מעל הטבע הרגיל שלנו שמכניס אותנו למקום קשים של טעויות, ספקות ובלבול גם כשנראה שהכל אמור להיות ברור.