Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Feb 5, 2017

פרשת בשלח היא הפרשה הרביעית של ספר שמות של תקופת השובבי"ם - שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. ימים אלו מסוגלים לגאולה פרטית וגם כללית, להתעלות מעל למיצרים של הגוף וכל מה שמשעבד אותנו בגלגול הזה ובגלגולים הקודמים. בפרשה זו אנחנו נחשפים לסודות יצירתו של הנס, ע"ב השמות, הנס שבשירת הים וכוחו הניסי של ט"ו בשבט החל בשבת הבאה.