Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Aug 18, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת עקב, פרשה זו טומנת בחובה את הסוד הגדול של החיים – החיבור לפנימיות, רוחניות, לחלק השלם והאמיתי של כל אירוע וכל חפץ.