Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי


Apr 19, 2020

פרשת תזריע - מצורע, העבודה המיוחדת לזמן ספירת העומר, העבודה שבלב ובפה!

אין זמן מתאים יותר מאשר עכשיו, כאשר רוב האנושות הוכרחה לעצור את ההרגלים שהשתעבדנו אליהם, הריצה המטורפת אחרי חפצים, מפגשים, עבודה... דברים שחשבנו שאי אפשר בלעדיהם; להסתכל פנימה ולמצוא את החירות הפנימית שלנו, דווקא עכשיו, בימי ההיטהרות וההתחדשות של ספירת העומר.