Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Aug 28, 2016

פרשת ראה מבשרת את סיומו של חודש אב ותחילתו של חודש אלול - מזל בתולה, זה הזמן לעסוק בהסתכלות פנימית, הסקת מסקנות ובהכנה לקראת השנה החדשה.


Aug 21, 2016

פרשת עקב ממשיכה את התהליך שבו אנחנו מתחילים לעבוד על הסיכום של השנה לקראת בנייתה של שנה חדשה עבורינו. השבוע אנחנו לומדים למקד את עצמנו במטרה החשובה של החיים - מילוי, סיפוק ושובע...


Aug 7, 2016

השבת הקרובה, היא שבת "חזון" וקוראים בה בפרשת דברים פרשת דברים מתחילה את ספר דברים, משנה תורה, הסיכום של התורה וגם הסיכום של השנה שבת חזון יוצאת ביום ט' באב ולכן, הצום נדחה ליום...